Vítejte na oficiálním e-shopu HZH Sport
25 ODBĚROVÝCH MÍST MORAVA + SLOVENSKO
MORAVA
 • Zlín Rašínova 67
 • Zlín Zlaté Jablko
 • Olomouc Šantovka Polská 1201/1
 • Uherský Brod Bří Lužů 130
 • Kroměříž Vodní 83
 • Uherské Hradiště Prostřední 43
 • Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo nám. 168
 • Val. Meziříčí Náměstí 84
 • Šumperk Starobranská 246/23
 • Přerov Žerotínovo nám. 12
 • Vsetín Smetanova 1137
 • Hranice Masarykovo nám. 10
 • Kyjov Masarykovo nám. 39
 • Freštát pod Radhoštěm Horní 25
 • Prostějov Zlatá Brána Dukelská 7
 • Vyškov Jana Šoupala 1
 • Hodonín Velkomoravská 1
 • Břeclav 17. listopadu 3
SLOVENSKO
 • Trenčín Laugaricio Belá 7271
 • Trenčín MAX gen. M. R. Štefánika 426
 • Žilina MAX Prielohy 979/10
 • Senica Hurbanova 487
 • Skalica MAX Malleho 55
 • Púchov Moravská ulica 1668/13
DOPRAVA ZDARMA

REKLAMAČNÍ ŘÁD

HZH spol. s r.o.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně). V případě, že kupující zjistí, že zakoupené zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zakoupeného zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

 • změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání. skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození.
 • změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
 • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
 • jde-li o zakoupené zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zakoupené zboží při převzetí kupujícím,
 • zakoupené zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zakoupené zboží nakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv jiné provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné. a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, která je určena v záručním listě k provedení záruční opravy. Kupující by měl uplatit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zakoupené zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícímu obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci. Je však třeba dbát na to. aby se údržbou (např. praním) znečištěného reklamovaného zboží nezměnil charakter reklamované vady.

Článek 3

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. U zakoupeného zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobou uvést na dokladu o prodeji zboží. Právo na reklamaci zanikne nebylo-li uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby  kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti). U zboží, které bylo vyrobeno do 31. 12.2002 a k jeho převzetí kupujícím došlo nejpozději do 31. 12.2003 je záruční doba 6 měsíců. Prodávající je povinen tuto skutečnost uvést na dokladu o prodeji zboží a kupující na to musí být upozorněn. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku  vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzeni oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující  alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Článek 5

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že  zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor exitující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze  zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Článek 6

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zakoupeného zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Článek 7

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zakoupeného zboží  jsou vady neodstranitelné. Kupující  je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Článek 8

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná  případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2004