info@hzhstyle.cz

Informace pro zaměstnance

o možnostech využití vnitřního oznamovacího systému (WHISTLEBLOWING)

Pro naši obchodní společnost: HZH spol. s r.o., IČ: 48911135, Sídlem Lešetín I 659, 760 01 Zlín, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 11643, u Krajského soudu v Brně (dále jen „HZH“ nebo „Společnost“),

je velmi důležité, aby v našem prostředí nedocházelo k protiprávnímu jednání. Proto abychom mohli v co nejvyšší míře zabránit takovému jednání a mohli jsme takovému jednání předcházet, vytvořili jsme vnitřní oznamovací systém, ve kterém jsme připraveni přijímat Vaše podněty k odhalování možného protiprávního jednání.

Tento systém je vytvořen v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Ochrana oznamovatele protiprávního jednání spočívá v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele, důvěrnosti oznamovaných informací a dále v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními (např. ukončení pracovního poměru, převedení na jinou práci, ostrakizace apod.). Ochrana se vztahuje i na osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům, např. osobami blízkými a také osobami, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovním kontextu, či umožnili podání oznámení. K získání statutu oznamovatele a zajištění si ochrany dle Zákona musí oznamovatel splnit podmínky vymezené v Zákoně. V případě postihu oznamovatele odvetnými opatřeními, má tento k dispozici prostředky nápravy vůči Společnosti (např. formou podání žaloby, uplatňování náhrady za vzniklé škody, náhrady výdajů za právní ochranu atd.).

V souladu se Zákonem Společnost není povinna zabývat se anonymními oznámeními. Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození.


I. KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou všichni pracovníci společnosti HZH (včetně osob, které jsou pro HZH činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu).

Společnost v souladu se Zákonem vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost spolu s pracovníky dodavatelů, subdodavatelů, OSVČ.

Oznamovatel je osoba, která má podezření nebo se dozvěděla o porušení právních předpisů uvedených v Zákoně v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností ve Společnosti a tuto skutečnost oznámila.


II. JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?

Pokud jste svědky jednání, které:

Má znaky trestného činu;
Jste svědky krádeže, úplatků, podvodů, škody na životním prostředí nebo vidíte někoho, jak plánuje takovou škodu způsobit. Trestní zákoník má mnoho tzv. skutkových podstat. Pokud máte podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, raději jej nahlaste.

Má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

Přestupky jsou takové „menší“ trestné činy, takže opět platí to, co je uvedeno výše. Pokud máte ohledně určitého jednání pochybnosti, raději ho nahlaste.

Porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů;
Pokud například budete svědky šikany vůči někomu za to, že učinil oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů (podle tohoto informačního dokumentu). V takovém případě je totiž taková osoba vystavena odvetným opatřením, což Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje.

Protiprávní jednání, které lze hlásit v režimu ochrany oznamovatelů je vymezeno těmito oblastmi:
 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních technologií
 • porušení ohrožující finanční zájmy Evropské Unie
Informace vyloučené z režimu oznamování (jedná se zejména o některé typy zákonem chráněných informací).
Konkrétní výčet takto vyloučených oblastí naleznete v § 3 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů (zejména jde o bezpečností otázky, zpravodajské služby apod.). Pokud byste podali oznámení v těchto oblastech, nejen, že nejste chránění dle zákona o ochraně oznamovatelů, ale můžete se dopustit také přestupku či dokonce trestného činu.

Důležité je, abyste měli pádný důvod se domnívat, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Oznámení by se také mělo opírat o věrohodná fakta a skutečnosti.


III. JAK PODAT OZNÁMENÍ

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně (v listinné i elektronické podobě) a ústně (telefonicky či osobně).

Přístup k oznámením má pouze osoba, která je řádně poučena a je pověřena příjmem oznámení a vedením související agendy (dále jen „Příslušná osoba“).

Společnost ustanovila dvě (2) Příslušné osoby pro příjem, prošetření a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání u Společnosti:
 • Taťána Habáňová
 • Eva Modlitbová
Oznámení mohou Příslušné osoby prošetřit společně či individuálně.

Příslušné osoby jsou vázány mlčenlivostí a budou chránit Vaši identitu a informace, které jste jim poskytli. Příslušné osoby jsou poučeny, že v případech, kdy bude nutno totožnost oznamovatele sdělit orgánům činným v trestním řízení, musí být o tomto oznamovatel vyrozuměn.

Kontakt pro elektronické podání oznámení: E-mail: oznameni@hzh.cz

Kontakt pro telefonické podání oznámení v pracovní době od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hod.: 739 321 055

Ústní oznámení lze učinit v běžné pracovní době Společnosti. Hovor není zaznamenáván, o takto podaném oznámení bude vyhotoven zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost si zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Kontakty pro osobní podání oznámení:
Ústní podání oznámení – v běžné pracovní době, po předchozí telefonické nebo písemné domluvě na některém z výše uvedených kontaktů bude umožněna schůzka s Příslušnou osobou nejpozději do 14 dnů, o průběhu schůzky bude vyhotoven zápis, oznamovateli musí být nabídnuta možnost si zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím e-mailu na jiného zaměstnance ve Společnosti) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona.

Možnost externího oznámení
Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít také další způsoby oznámení. Těmito externími způsoby oznámení jsou:
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.

IV. POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU
 • Do 7 kalendářních dnů od přijetí oznámení obdrží oznamovatel potvrzení, že toto bylo přijato, (toto neplatí, pokud oznamovatel v oznámení výslovně uvede, že na potvrzení netrvá).
 • Příslušná osoba provede evidenci oznámení a následné šetření, kdy budou skutečnosti obsažené v oznámení prověřeny. Oznamovatel může být v souvislosti s šetřením oznámení požádán o objasnění nebo upřesnění obsahu oznámení, případně o poskytnutí dodatečných informací.
 • Příslušná osoba navrhne Společnosti opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání v případě, že bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné a prověří nápravu stavu.
 • Příslušná osoba vás nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, bude váš Příslušná osoba informovat bez zbytečného odkladu.

V. UPOZORNĚNÍ

Uvědomte si prosím, že oznamovací systém neslouží k vyřizování účtů.

Vnitřní oznamovací systém neslouží ani k podávání podnětů pro zlepšení pracovního prostředí. Takovými podněty se zabývá Společnost v souladu s aktuálním Pracovním řádem Společnosti.

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá, zlovolná, neopodstatněná, zneužívající oznámení. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata odvetná opatření a můžete nést následky jak ze strany Společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Vědomě nepravdivým oznámením se dopustíte přestupku podle Zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.


Ve Zlíně dne 1.5.2024

Mgr. Martin Habáň,
Jednatel Společnosti